مشاور تحلیل،طراحی و توسعه سیستم:شرکت مهندسی رایانه پویای حافظ